ร่ม กับสิ่งที่คุณไม่เคยรู้

แหล่งรวมความรู้เรื่องร่ม และ สิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย

รหัสบัตรประชาชนน่ารู้

รหัสบัตรประชาชน

ความหมายของตัวเลข

ความหมายของตัวเลข

•     บัตรประชาชน คือ หลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนของเรา ภายในบัตรประชาชนประกอบไปด้วย รหัสประจำตัวประชาชน, รูป, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, กรุ๊ปเลือด, วันที่เริ่มออกบัตร และวันหมดอายุของบัตร เป็นต้น จุดที่สำคัญที่สุดของบัตรประชาชน คือ ตัวเลขที่อยู่ด้านบนสุดของบัตร หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เลขประจำตัวประชาชน ตัวเลขในบัตรประชาชนนั้นมีความหมายในตัวของมัน เลขแต่ละหลักนั้นจะบอกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเราทั้งสิ้น เราไปดูกันดีกว่าว่า เลขประจำตัวประชาชน แต่ละหลักนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนแต่ละหลัก

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทของบุคคล โดยจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
•     ประเภทที่ 1 คือ เป็นคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและได้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้เกิดหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 โดยที่ได้ไปแจ้งตามกำหนดเวลาที่ทางการได้กำหนดไว้ ( พ่อแม่ผู้ปกครองไปแจ้งเกิดที่อำเภอ หรือสำนักทะเบียนในเขตที่อยู่ภายใน 15 วันนับแต่เกิดมา ตามที่กฎหมายกำหนด เด็กคนนั้นก็ถือเป็นบุคคลประเภท 1 และจะมีเลขประจำตัวขึ้นด้วยเลข 1 )
•     ประเภทที่  2 คือ คนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติของไทยแต่ว่าได้ไปแจ้งเกิดช้ากว่าที่ทางการกำหนดเอาไว้ ( พ่อแม่ไปแจ้งเกิดไม่ทัน ภายใน 15 วัน )
•     ประเภทที่ 3 คือ คนไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก ( คือตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 )
•     ประเภทที่ 4 คือ คนไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก การกำหนดให้บุคคลเริ่มมีเลขประจำตัว 13 หลักในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 อันเป็นวันสุดท้าย ของการดำเนินการให้ประชาชน ที่ไม่มีเลขประจำตัวในบัตรหรือทะเบียนบ้าน ได้มีเลขประจำตัวจนครบแล้วนั้น ก็เพราะก่อนหน้านี้ ประเทศไทยยังไม่เคยมีการกำหนดเลขประจำตัวดังกล่าวมาก่อนเลย ดังนั้น ช่วงที่ว่าจึงเป็นระยะเวลาจัดระบบให้เข้าที่เข้าทาง เพราะหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 แล้ว ทุกคนจะต้องมีเลขประจำตัวเพื่อสำแดงตนว่า เป็นบุคคลประเภทใด โดยดูตามเงื่อนไขในแต่ละกรณี ซึ่งมีอีก 4 ประเภท
•     ประเภทที่ 5 คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อ เข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ หรือกรณีอื่นๆ
•     ประเภทที่ 6 คือ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว กล่าวคือ คนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย เพราะทางการยังไม่รับรองทางกฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยตามชายแดน หรือชาวเขา กลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย แม้บางคนจะถือพาสปอร์ตประเทศของตน แต่อาจจะมีสามีหรือภริยาคนไทย จึงไปขอทำทะเบียนประวัติ เพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสามีหรือภริยา คนทั้งสองแบบที่ว่า ถือว่าเป็นบุคคลประเภท 6 เลขประจำตัวในบัตรจะขึ้นต้นด้วยเลข 6
•     ประเภทที่ 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย คนกลุ่มนี้ในทะเบียนประวัติจะมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7
•     ประเภทที่ 8 คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ที่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย ตั้งแต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนปัจจุบัน คนกลุ่มนี้เลขในทะเบียนประวัติจะขึ้นด้วยเลข 8

•     คนทั้ง 8 ประเภทนี้ จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้น ที่จะมีบัตรประชาชนได้เลย ส่วนประเภทที่ 1 และ 2 จะมีบัตรประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ทำบัตรประจำตัวประชาชน คืออายุ 15 ปี แต่สำหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 จะมีเพียงทะเบียนประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้น จะไม่มีการออกบัตรประชาชนให้ ปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอถึงอายุ 15 ปี ก็สามารถไปทำบัตรประชาชนกันได้แล้ว โอ้วว!!!

หลักที่ 2-3 หมายถึง รหัสไปรษณีย์ของที่จดทะเบียนโดยสามารถดูได้เช่นใครที่ได้เลข 10 นั้นก็หมายถึงว่าได้ไปจดทะเบียนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นเอง
หลักที่ 4-5 หมายถึง อำเภอที่เีราไปจดทะเบียน ว่าเราไปจดที่ไหน
หลักที่ 6-10 หมายถึง เลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน ที่อำเภอหรือเขตออกให้นั้นเอง
หลักที่ 11-12 หมายถึง การจัดลำดับว่าเป็นเราอยู่คนที่เท่าไหร่ในบุคคลประเภทนั้นๆ
หลักที่ 13 หมายถึง เลขที่เอาไว้ตรวจว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถูกหรือเปล่า

•     เลขบัตรประชาชนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือย้ายที่อยู่ก็ตาม ดังนั้น ในหลักที่ 2 ถึง 5 นั้นจะใช้เลขรหัสของสำนักทะเบียนที่ออกให้ครั้งแรก ( ตอนเราแจ้งเกิด ) ครับ

•     เห็นความสำคัญของเลขประจำตัวประชาชนแ้ล้วรึยังครับ เพราะฉะนั้นเราอย่าเอาเลขประจำตัวประชนชนไปให้ใครง่าย ๆ เวลาจะเอาไปใช้ทำอะไรควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อน เพราะว่าเลขประจำตัวประชาชนนั้น บ่งบอกถึงตัวเราได้อย่างมากเลยนะครับ

Credit By : Leoumbrella,Thaiocean,Thaiumbrella

บทความโดย : 2hythm

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: